Diğer Resimler

Freud, toplumun idealler doğrultusunda insanlara dürtülerinden ve ilkel tatmin yolla-rından vazgeçmesi yönünde baskı uygulamasının insanları nevrotikleştirdiği, bu kül-türel taleplerin ortadan kaldırılmasıyla insanın yeniden mutluluğa kavuşacağı biçi-minde bir yanlış inanca dikkat çeker. Bu yanlış inancın tehlikeli bir kültür düşmanlığı-na yol açtığına ve insanların ruh sağlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkla-rı toplumun yapısına verilen önemi tehlikeli biçimde azalttığına değinir. Freud’un mi-rasını devralan Lacan’a göre karakter çözümlemeleri bireyin içinde bulunduğu koşul-ları çözümlemeye yönelik olmalıdır. Yani psikanaliz, bireyin analizinden çok bir mekân analizidir ve karakter dediğimiz şey aslında bir Öteki olarak kendisini gösteren biçimlendirici bir yapının etkisidir.
Kimlik kaçınılmaz biçimde asimilasyona uğrar, eski egonun yerine yeni ego kurulur. Kültürler de asimilasyon süreçleriyle gelişirler ya da yok olurlar. Asimilasyon süreçlerini anaerkil ve ataerkil kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde de görüyoruz. Bu açıdan bakıl-dığında, Babanın-Adı metaforunun hakiki babadan soyutlanmasının öznenin hayali bir anne evreninden kurtulabilmesini sağladığı için tüm dünyada tarih boyunca ataer-kil kültürlerin anaerkil kültürleri asimile etmekte daha etkili olduklarını görebiliriz. Ör-neğin, Anadolu’dan gelerek Roma’yı kuran, bitişken bir dil kullanan anaerkil kültüre sahip olan Etrüskler, sanat, yazım, endüstri ve bilim açısından çok daha ileride olduk-ları ataerkil Latin-Grek kültürleri tarafından asimile edilmişlerdir. Günümüzde öznenin üzerindeki anne etkisi çok artmıştır çünkü sermaye insanların yaşamına bir anne ola-rak geri dönmüştür. Bu nedenle çağımızın tüketim toplumlarında anne-sermayenin aynasında kurulan egolar Babanın-Adı metaforunu hakiki babadan soyutlayama-maktadırlar. Derrida’nın, zamandan ve mekândan bağımsız olarak var olan metafi-zik karakter özelliklerini psikanalitik çözümlemenin ana hedefi yapmak biçiminde koyduğu hedefin neden zorlaştığının yanıtı, bu toplumsal dönüşümde yatmaktadır.
Bu kitapta bireysel temelde Babanın-Adı metaforunu algılama biçiminin, anne ve babanın öznenin yaşamında aldıkları konuma göre nasıl etkilendiği ve bunun yaşam-larına nasıl yansıdığı on üç ayrı tiyatro, edebiyat ve sinema eserindeki karakterin mekân analizi bağlamında çözümlenmiştir

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755337890
Yayın Tarihi :2021-07-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :380
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mutluhan İzmir
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Editör   : Elif Çongur
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler